PRIVACY VERKLARING

a la Tosca ontwikkeling, creatie & inspiratie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Tosca Kolfschoten, gevestigd te Breukelen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82889392.

Als ik op de website van cookies gebruikmaak, kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Zodra je mijn website bezoekt ontvangt je uitleg over cookies en kunt je bepalen of je cookies accepteert of weigert.

PERSOONSGEGEVENS

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens

Ik gebruik je persoonsgegevens enkel om met je in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening.

Als je mij je persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met je in contact te treden en met je te communiceren.

De persoonsgegevens die ik verwerk

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres

Ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief
  • Je te informeren over wijziging van diensten, workshops data en overige activiteiten

Als een individuele overeenkomst voor dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

De gegevens worden zonder je toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om je privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereen-komsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat je gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder je toestemming deel ik je gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst je factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene 

Ik respecteer je privacy rechten en zal er aan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Als je van je rechten gebruik wilt maken kunt je hierover contact met mij opnemen.